Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rewal

Komisja Strategii i Rozwoju

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Strategii i Rozwoju

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 1. Wypracowanie stanowiska i opinii w sprawach budżetu Gminy na dany rok.
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady dotyczących uchwalenia Budżetu Gminy oraz uchwał okołobudżetowych i zmian budżetu,
 3. Współpraca z Radami Sołeckimi w sprawach propozycji zadań rzeczowych do budżetu Gminy na dany rok.
 4. Opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz projektów uchwał z tymi sprawozdaniami związanych:
 1. półroczne,
 2. roczne.
 1. Opiniowanie projektów uchwał związanych z wprowadzaniem zmian w budżecie w danym roku budżetowym.
 2. Występowanie z wnioskami i propozycjami do Rady Gminy w sprawach wydatkowania środków z budżetu.
 3. Opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań i wydatkowania środków przez jednostki            i zakłady budżetowe Gminy.
 4. Współpraca z innymi Komisjami i odbywanie wspólnych posiedzeń w sprawach realizacji budżetu i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych.
 5. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach mienia komunalnego tj.;
 1. nabywania, zbywania, zamiany, podziałów itp.,
 2. naliczania opłat adiacenckich,
 3. udzielanie bonifikat przy sprzedaży.
 1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z problematyką wsi i rolnictwa.
 2. Przeprowadzanie kontroli z realizacji zdań związanych z prawidłowością gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki , zakłady i spółki – na zlecenie Rady Gminy, i współpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną.
 3. Odbywanie spotkań z mieszkańcami w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców dotyczących realizacji budżetu Gminy.
 4. Wysuwanie propozycji oraz udział w opracowywaniu projektu programu promocji gminy na dany rok budżetowy, opiniowanie środków finansowych oraz ich wydatkowania na działalność związaną z promocją Gminy.
 5. Wypracowanie stanowiska i wnioskowanie do rady Gminy w sprawach:
 1. promocji Gminy na targach turystycznych ,
 2. promocji w formie: wydawania folderów, gadżetów, gazetek, stosowania logo Gminy,
 3. organizowania imprez kulturalno-sportowych,
 4. współpracy ze środkami masowego przekazu.
 1. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi sprawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 4. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydatkowania środków na zadania w tym zakresie.
 5. Współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz  Inspektorem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Rewalu.
 6. Czuwanie nad sprawnym przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem sezonu turystycznego przez jednostki i zakłady do tych działań zobowiązane, w tym:
 1. przeprowadzanie kontroli w ww. zakresie na zlecenie Rady,
 2. ocena stanu wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 3. ocena przygotowania plaż.
 1. Opiniowanie projektów uchwał o udzielanych z budżetu Gminy dotacjach, subwencjach oraz pomocy publicznej.
 2. Opiniowanie projektów Uchwał  w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez gminę.
 3. Opiniowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom, przystąpienia do związku międzygminnego oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów  Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabela Kogut członek
Rafał Mielcarek członek
Marcin Ryczko członek
Agnieszka Tasarz członek
Łukasz Tylka członek
Iwona Zacharczuk 0przewodniczący
Paweł Żoła członek