Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rewal

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Joanna Lewicka

Joanna Lewicka

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 56, przynależność: KWW Wspólny Dom - Gmina Rewal

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. członek
Komisja Społeczno-Oświatowa stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 15:39:37 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sesja Nr II za
2018-11-30 15:44:21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sesja Nr II za
2018-11-30 15:50:45 Projekt uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotów działania Sesja Nr II za
2018-11-30 15:55:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Sesja Nr II za
2018-11-30 16:00:10 Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Sesja Nr II za
2018-11-30 14:23:35 Wniosek formalny o wycofanie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie przyznania diet dla Radnych Gminy Rewal Sesja Nr II za
2018-11-30 14:27:40 Wniosek formalny o wycofanie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr II za
2018-11-30 15:01:24 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej Sesja Nr II za
2018-12-19 13:44:30 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal Sesja Nr III za
2018-12-19 14:17:14 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr III za
2018-12-19 14:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr III za
2019-01-24 12:46:57 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:51:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:54:42 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:56:03 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:00:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:03:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:05:09 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:19:22 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:22:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:31:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 23/4 położoną w obrębie Śliwin oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:29:01 Zmiana porządku obrad – wycofanie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-02-28 14:36:58 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:59:00 Projekt Uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r. Sesja Nr V za
2019-02-28 15:01:26 Projekt Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:04:07 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Sesja Nr V za
2019-02-28 15:07:16 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:09:19 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:10:48 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:13:33 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:14:52 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:20:35 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 Sesja Nr V za
2019-02-28 15:23:03 Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:41:42 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:17:42 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-03-28 13:49:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:52:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku” Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:55:03 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:57:17 Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:59:54 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:02:11 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:19:41 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:23:09 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:26:23 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:29:20 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:32:01 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI przeciw
2019-03-28 14:33:52 Projekt uchwały w sprawie: Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:38:53 Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:37:23 Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:07:21 Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad dotyczącą Projektu uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 i Projektu uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VI za
2019-05-16 14:01:28 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:03:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:06:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:08:28 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:21:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:26:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 464/1) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:28:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 549) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:31:16 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr VIII za
2019-05-30 13:06:19 Głosowanie nad zmianą porządku obrad Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:16:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:19:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:24:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw Sesja Nr IX za
2019-06-28 10:08:25 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofanie Projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczona nr 544 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr X za
2019-06-28 10:10:31 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przyjęcie pod obrady Projektu uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Sesja Nr X za
2019-06-28 11:55:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr X za
2019-06-28 12:21:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 rok Sesja Nr X za
2019-06-28 12:27:48 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2018 Sesja Nr X za
2019-06-28 12:50:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr X za
2019-06-28 12:53:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr X za
2019-06-28 13:02:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu Sesja Nr X za
2019-06-28 13:06:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr X przeciw
2019-06-28 13:08:59 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Sesja Nr X za
2019-06-28 13:00:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji Sesja Nr X za
2019-08-26 10:57:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:00:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:02:28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:04:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:07:25 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:09:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:12:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal. Sesja Nr XI za
2019-09-26 09:08:52 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XII za
2019-09-26 09:13:50 Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XII wstrzymał się
2019-09-26 09:17:15 Projekt uchwały w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr XII wstrzymał się
2019-11-28 12:06:26 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wycofaniem punktu 5 porządku obrad Sesja Nr XIII za
2019-11-28 12:07:52 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały Powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:10:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:14:23 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmiany uchwały Nr LXV/403/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:16:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmiany uchwały nr IV/16/2019 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:19:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:22:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:25:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone świadczenie w formie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:27:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:28:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:50:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 445/10 położoną w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:52:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 345/4 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:55:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 651/3 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:57:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 808/1 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 14:05:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XIII za
2019-12-09 08:55:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach Sesja Nr XIV za
2019-12-09 08:58:40 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XIV za
2019-12-09 09:05:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Sesja Nr XIV za
2019-12-19 08:37:03 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wycofaniem Projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Rewal Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:15:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:17:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:23:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:32:52 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:51:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal, w roku szkolnym 2019/2020 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:54:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:56:07 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” Sesja Nr XV za
2020-01-23 10:32:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVI za
2020-01-30 09:07:17 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:41:52 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rewal Sesja Nr XVII wstrzymał się
2020-01-30 09:45:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:49:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:54:30 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:12:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:14:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:15:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:16:34 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na toaletę publiczną w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-02-26 12:05:53 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:07:28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:33:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:39:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia: " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:43:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:46:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:48:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:50:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:53:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Sesja Nr XVIII za
2020-03-31 08:40:59 Głosowanie nad Projektem uchwały sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:42:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:44:24 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:45:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2020 roku”. Sesja Nr XIX za
2020-04-29 10:09:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:27:01 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:37:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: odroczenia terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Rewal od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:53:11 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:59:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-05-20 09:25:25 Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:28:02 Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:29:53 Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:30:52 Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sesja Nr XXI za
2020-06-04 09:33:13 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:35:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:38:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:42:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:44:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:47:00 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2020-2022 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 10:02:32 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja Nr XXII za
2020-06-24 10:06:13 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki. Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:51:17 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:55:12 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi w terminie miesiąca na zadane pytania. Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:58:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie akt sprawy, oraz wstrzymanie usług opiekuńczych Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:01:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną nr 727/2 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:03:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 727/3 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:05:31 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:08:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 410/5 położonej w obrębie Rewal 2 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-07-10 10:39:06 Głosowanie nad Projektem uchwały sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXIV za
2020-07-10 10:42:17 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXIV za
2020-07-24 11:53:25 Głosowanie na Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:05:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2019rok Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:18:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2019 Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:26:38 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów. Sesja Nr XXV za
2020-08-24 09:34:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie pod obrady projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Sesja Nr XXVI za
2020-08-24 10:03:53 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Rewizyjnej Sesja Nr XXVI przeciw
2020-08-24 10:08:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Sesja Nr XXVI za
2020-09-04 12:17:00 Głosowanie nad Projektem uchwały zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:20:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:22:40 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 2 210 336,32 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltics etap IV Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:24:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:28:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:30:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:32:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:35:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 11:47:16 Wycofanie z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 727/26 położonej w obrębie Rewal l oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXVII za
2020-09-29 09:45:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXVIII za
2020-09-29 09:51:22 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXVIII za
2020-10-15 09:45:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi i wskazania skarżącym właściwego organu Sesja Nr XXIX za
2020-10-15 09:49:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XXIX za
2020-10-29 10:21:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal za rok 2019 (zasady dysponowania środkami, wydatkowanie, weryfikacja wydatków) Sesja Nr XXX za
2020-10-29 10:24:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli kompleksowej działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za rok 2019. Sesja Nr XXX za
2020-11-30 09:15:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady Projektu Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:02:33 Głosowaniem nad Projektem Uchwały w sprawie wniosku o sprawdzenie zgodności z prawem działań Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:08:23 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:12:07 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:19:19 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:25:09 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:27:41 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/77/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:30:41 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:33:18 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/79/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:36:58 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:39:26 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:42:14 Głosowanie nad Projektem Uchwały uchylający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:44:12 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:46:50 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:51:36 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:54:23 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Sesja Nr XXXI za
2020-12-17 09:15:47 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:17:15 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:18:38 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:19:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:20:40 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i Pobierowie Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:58:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:02:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:04:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:06:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:09:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:12:05 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:14:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:16:46 Głosowanie nad Projektem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:26:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:54:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:57:05 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:00:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i w Pobierowie Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:27:47 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:36:28 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXII za
2020-12-30 10:37:05 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:40:33 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rewal Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:42:52 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:53:11 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 11:00:22 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2021-01-28 11:25:04 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 11:30:21 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”. Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 11:54:54 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.” Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 12:01:14 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej nieruchomości gminnych będących w dzierżawie, zajętych bezumownie oraz przeznaczonych do wydzierżawienia, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 12:05:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie ustalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na rok 2021. Sesja Nr XXXIV za
2021-02-25 09:13:07 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:14:32 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:16:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:17:09 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:00:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:06:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rewal i zwrotu części tej opłaty. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:12:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:19:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:25:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:36:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody zawarcia kolejnej umowy lokalu użytkowego- Apteki w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:43:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Sesja Nr XXXV za
2021-03-30 09:22:22 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:12:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:15:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2021 roku” Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:17:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej kontroli dochodów, wydatków i umów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:14:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:22:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 91/13 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:24:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:27:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:28:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:30:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone ewidencyjnie nr 1082/1, 1082/2, 1082/6 oraz części działek nr 1082/3 i 1082/5 położonych w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:32:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:34:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:37:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:39:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXVI za
2021-04-29 09:23:47 Głosowanie nad wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:31:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:35:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:37:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:39:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:41:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:43:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:46:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:48:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:51:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:56:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:59:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:01:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:03:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:07:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:10:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:12:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:14:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:15:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:17:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5, 558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:23:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:25:55 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII wstrzymał się
2021-04-29 09:35:03 Głosowanie nad unieważnieniem głosowania nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:39:10 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII za
2021-05-20 12:21:44 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:23:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę dróg w miejscowości Trzęsacz Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:50:49 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:52:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk strzeżonych funkcjonujących na terenie Gminy Rewal. Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:54:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 607/2 położoną w Pobierowie Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:56:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 464/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:59:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 812/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:01:31 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 212/2 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:03:19 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 231/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:05:07 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 25/2 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:06:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 410 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:08:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 244/27 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:10:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na korzystanie z przystanków autobusowych w Rewalu i Niechorzu Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:13:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:14:42 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:18:17 Głosowanie nad Projektem uchwały rozpatrzenia skargi na działanie jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:23:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:26:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-06-29 12:21:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:32:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2020rok Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:36:06 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2020 Sesja Nr XL za
2021-07-27 10:52:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja Nr XLI za
2021-07-27 10:53:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XLI za
2021-07-27 10:55:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XLI za
2021-07-27 11:02:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XLI za
2021-11-29 10:10:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:12:08 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu użytkowego – Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:14:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 515/1 obręb Rewal 1 Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:15:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 413/2 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:18:28 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:22:19 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:24:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:25:59 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:28:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:31:06 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XLIV za
2021-12-20 09:55:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr XLV za
2021-12-20 10:00:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025 Sesja Nr XLV za
2021-12-20 10:03:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XLV wstrzymał się
2021-12-30 11:03:23 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok. Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:04:31 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:27:31 Głosowanie nad projektem chwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Niechorze, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:29:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:31:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pobierowo, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:33:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pogorzelica, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:34:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pustkowo, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:36:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Rewal 1 i Rewal 2, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:38:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Trzęsacz, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:42:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/302/21 Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:45:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal na lata 2021 – 2032” Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:50:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:55:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:59:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Rewal Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 12:02:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 12:07:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok. Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 12:12:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie apelu do Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sesja Nr XLVI za
2022-01-27 11:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r” Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 11:55:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 11:57:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21 Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:00:03 Głosowanie nad projektem w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pustkowo Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:03:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Rewalu przy ul. Westerplatte, położonych na działkach oznaczonych ewidencyjnie Nr 406/2 i nr 133 obręb Rewal 1 Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:06:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 727/6 obręb Niechorze Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:08:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany części uchwały nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:10:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr XLVII za
2022-02-28 11:23:35 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem do porządku projektu uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 11:59:23 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych na okres do 15 października 2025 r Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:02:08 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:04:42 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Rewal Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:06:24 Głosowanie nad Projektem w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:08:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:09:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:13:17 Głosowanie nad uwagami nieuwzględnionymi w Projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:14:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:17:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy Sesja Nr XLVIII za
2022-03-31 12:07:13 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały o ustalenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:08:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały o ustalenie zasad parkowania na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:15:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rewal biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:18:34 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:21:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2022 roku” Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:22:26 Głosowanie nad Projektem w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:24:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:26:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Rewal w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:27:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej Sesja Nr XLIX za
2022-04-28 12:07:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr L za
2022-04-28 12:09:15 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr L za
2022-04-28 12:10:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr L za
2022-04-28 12:12:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 551/8 obręb Pobierowo Sesja Nr L za
2022-04-28 12:14:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie Nr 359 obręb Pobierowo Sesja Nr L za
2022-04-28 12:15:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie Nr 930/20 oraz Nr 930/21 obręb Pobierowo Sesja Nr L za
2022-04-28 12:21:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr L za
2022-05-26 11:35:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie jako Nr 51/21 położonej w obrębie Pogorzelica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr LI za
2022-05-26 11:37:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Rewalu Sesja Nr LI za
2022-05-26 11:39:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce Sesja Nr LI za
2022-05-26 11:42:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr LI za
2022-06-30 12:58:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja NR LII za
2022-06-30 13:18:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2021 rok Sesja NR LII za
2022-06-30 13:21:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2021 Sesja NR LII za
2022-06-30 13:23:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja NR LII za
2022-08-25 11:56:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2022/2023 Sesja NR LIII za
2022-08-25 11:58:38 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Sesja NR LIII za
2022-08-25 12:00:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, obejmujących część działki nr 742 położonej w Rewalu przy ul. Krótkiej 2 Sesja NR LIII za
2022-08-25 12:04:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gryfickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego Sesja NR LIII za
2022-08-25 12:05:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja NR LIII za
2022-08-25 12:07:14 Głosowanie nad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025 Sesja NR LIII za
2022-09-29 13:35:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica. Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:38:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Rewalu przy ul. Westerplatte, położonych na działkach oznaczonych ewidencyjnie Nr 406/2 i Nr 133 obręb Rewal 1 Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:39:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1 Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:41:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:47:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:52:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Rewal na lata 2022-2025 Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:50:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Wodociągom Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie Sesja Nr LIV za
2022-09-29 13:06:09 Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad Sesja Nr LIV za
2022-10-27 13:01:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 727/24 obręb Rewal Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:03:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 410/5 obręb Rewal Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:05:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, obejmujących część działki nr 742 położonej w Rewalu przy ul. Krótkiej 2 Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:07:29 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:09:37 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:11:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:12:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i wystąpienia Gminy Rewal z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:14:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:16:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:19:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odrzucenia wniosku Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:22:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sesja Nr LV za
2022-10-27 12:20:20 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady punktu: Informacja Przewodniczącej Rady Gminy od ostatniej sesji Sesja Nr LV za
2022-10-27 12:22:07 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022. Sesja Nr LV za
2022-10-27 13:24:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr LV za
2022-11-17 11:45:57 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku Sesja Nr LVI za
2022-11-17 11:47:43 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:14:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Gminą Golczewo w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:18:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rewal w 2023 roku Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:22:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21 Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:25:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/21 Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:27:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/291/13 Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:29:42 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:32:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/183/20 Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:33:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:36:09 Głosowanie nad projektem uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2022 rok – dotyczy zmiany maksymalnej wysokości poręczęń udzielanych przez Wójta Gminy Rewal w roku budżetowym 2022 Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:39:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku Sesja Nr LVI za
2022-11-17 12:41:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku Sesja Nr LVI za
2022-11-29 12:04:36 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022. Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:17:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:19:41 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:22:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Wodociągi Rewal spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:24:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 727/6 obręb Niechorze Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:26:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:28:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr LVII za
2022-11-29 12:30:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022. Sesja Nr LVII za
2022-12-15 14:18:55 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026 Sesja Nr LVIII za
2022-12-15 14:37:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr LVIII za
2022-12-15 14:39:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na teren oznaczony jako część działki nr 725/8 obręb Pobierowo Sesja Nr LVIII za
2022-12-15 14:46:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr LVIII za
2022-12-15 14:50:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr LVIII za
2022-12-15 15:08:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LVIII za
2022-12-15 15:12:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026 Sesja Nr LVIII za
2022-12-29 10:41:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr LIX za
2022-12-29 10:45:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT OF Gryfic Sesja Nr LIX za
2022-12-29 10:48:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobierowo na lata 2023-2030 Sesja Nr LIX za
2022-12-29 10:51:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr LIX za
2022-12-29 10:53:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025 Sesja Nr LIX za
2023-01-12 14:19:01 Głosowanie nad wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr LX za
2023-01-12 14:53:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr LX za
2023-01-26 11:48:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień na 2023 r” Sesja Nr LXI za
2023-01-26 11:50:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica Sesja Nr LXI za
2023-01-26 11:52:32 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja Nr LXI za
2023-01-26 11:54:00 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Sesja Nr LXI za
2023-02-23 15:14:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr LXII za
2023-03-30 10:02:22 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce Sesja Nr LXIII za
2023-03-30 10:18:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Rewal Sesja Nr LXIII za
2023-03-30 10:20:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2023 roku” Sesja Nr LXIII za
2023-03-30 10:22:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku Sesja Nr LXIII za
2023-03-30 10:24:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXIII za
2023-03-30 10:26:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026 Sesja Nr LXIII za
2023-03-30 10:29:25 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce Sesja Nr LXIII za
2023-04-27 11:39:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal Sesja Nr LXIV za
2023-04-27 11:41:20 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2023 roku” Sesja Nr LXIV za
2023-04-27 11:46:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXIV za
2023-04-27 11:38:09 Głosowanie nad Rozstrzygnięciem Rady Gminy Rewal o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Rewal wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal Sesja Nr LXIV za
2023-05-18 10:55:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2023 Sesja Nr LXV za
2023-05-18 10:57:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rewal Sesja Nr LXV za
2023-05-18 10:59:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo Sesja Nr LXV za
2023-05-18 11:00:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 549 obręb Pobierowo Sesja Nr LXV za
2023-05-18 11:02:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 549 obręb Pobierowo Sesja Nr LXV za
2023-06-22 10:31:18 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 10:32:32 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:10:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:13:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:15:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rewal na lata 2023 – 2027 Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:17:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:19:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na części działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 727/6 obręb Niechorze Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:21:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:22:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2023-2026 Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 10:33:23 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofaniem projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:25:41 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Sesja Nr LXVI za
2023-06-22 11:29:28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr LXVI za
2023-06-30 11:02:21 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXVII za
2023-06-30 11:28:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXVII za
2023-06-30 11:31:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr LXVII za
2023-06-30 11:46:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2022 rok Sesja Nr LXVII za
2023-06-30 11:48:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2022 Sesja Nr LXVII za
2023-07-11 09:46:21 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal Sesja Nr LXVIII za
2023-07-11 10:08:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal Sesja Nr LXVIII za
2023-07-11 10:11:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Rewal Sesja Nr LXVIII za
2023-07-11 10:14:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/21 Sesja Nr LXVIII za
2023-07-11 10:17:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie gminy Rewal Sesja Nr LXVIII za
2023-09-21 09:41:10 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rewal w 2023 roku Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 09:42:56 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 09:43:42 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 09:44:57 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal dla części miejscowości Pobierowo- strona południowa Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:27:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 456/8 położoną w Pobierowie przy ul. Lipcowej Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:29:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 936 położoną w Pobierowie przy ul. Mazowieckiej Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:31:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 439/3 położoną w Pobierowie przy ul. Piastowskiej 15A Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:32:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 775/1 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:34:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rewal w 2023 roku Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:36:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:39:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2023 rok Sesja Nr LXIX za
2023-09-21 10:42:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal dla części miejscowości Pobierowo- strona południowa Sesja Nr LXIX za