Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Joanna Lewicka

Joanna Lewicka

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 56, przynależność: KWW Wspólny Dom - Gmina Rewal

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. członek
Komisja Społeczno-Oświatowa stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 15:39:37 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sesja Nr II za
2018-11-30 15:44:21 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sesja Nr II za
2018-11-30 15:50:45 Projekt uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotów działania Sesja Nr II za
2018-11-30 15:55:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Sesja Nr II za
2018-11-30 16:00:10 Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Sesja Nr II za
2018-11-30 14:23:35 Wniosek formalny o wycofanie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie przyznania diet dla Radnych Gminy Rewal Sesja Nr II za
2018-11-30 14:27:40 Wniosek formalny o wycofanie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr II za
2018-11-30 15:01:24 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej Sesja Nr II za
2018-12-19 13:44:30 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal Sesja Nr III za
2018-12-19 14:17:14 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr III za
2018-12-19 14:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr III za
2019-01-24 12:46:57 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:51:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:54:42 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 12:56:03 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:00:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:03:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:05:09 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:19:22 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:22:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:31:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 23/4 położoną w obrębie Śliwin oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-01-24 13:29:01 Zmiana porządku obrad – wycofanie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr IV za
2019-02-28 14:36:58 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:59:00 Projekt Uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r. Sesja Nr V za
2019-02-28 15:01:26 Projekt Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:04:07 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Sesja Nr V za
2019-02-28 15:07:16 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:09:19 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:10:48 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:13:33 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:14:52 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:20:35 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 Sesja Nr V za
2019-02-28 15:23:03 Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:41:42 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:17:42 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-03-28 13:49:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:52:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku” Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:55:03 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:57:17 Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:59:54 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:02:11 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:19:41 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:23:09 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:26:23 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:29:20 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:32:01 Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VI przeciw
2019-03-28 14:33:52 Projekt uchwały w sprawie: Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:38:53 Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr VI za
2019-03-28 14:37:23 Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VI za
2019-03-28 13:07:21 Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad dotyczącą Projektu uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 i Projektu uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VI za
2019-05-16 14:01:28 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:03:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:06:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:08:28 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:21:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:26:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 464/1) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:28:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 549) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:31:16 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr VIII za
2019-05-30 13:06:19 Głosowanie nad zmianą porządku obrad Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:16:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:19:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr IX za
2019-05-30 13:24:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw Sesja Nr IX za
2019-06-28 10:08:25 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofanie Projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczona nr 544 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr X za
2019-06-28 10:10:31 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przyjęcie pod obrady Projektu uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Sesja Nr X za
2019-06-28 11:55:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr X za
2019-06-28 12:21:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 rok Sesja Nr X za
2019-06-28 12:27:48 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2018 Sesja Nr X za
2019-06-28 12:50:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr X za
2019-06-28 12:53:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr X za
2019-06-28 13:02:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu Sesja Nr X za
2019-06-28 13:06:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr X przeciw
2019-06-28 13:08:59 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Sesja Nr X za
2019-06-28 13:00:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji Sesja Nr X za
2019-08-26 10:57:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:00:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:02:28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:04:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:07:25 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:09:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:12:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal. Sesja Nr XI za
2019-09-26 09:08:52 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XII za
2019-09-26 09:13:50 Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XII wstrzymał się
2019-09-26 09:17:15 Projekt uchwały w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr XII wstrzymał się
2019-11-28 12:06:26 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wycofaniem punktu 5 porządku obrad Sesja Nr XIII za
2019-11-28 12:07:52 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały Powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:10:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:14:23 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmiany uchwały Nr LXV/403/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:16:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmiany uchwały nr IV/16/2019 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:19:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:22:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:25:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone świadczenie w formie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:27:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:28:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:50:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 445/10 położoną w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:52:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 345/4 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:55:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 651/3 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 13:57:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 808/1 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XIII za
2019-11-28 14:05:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XIII za
2019-12-09 08:55:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach Sesja Nr XIV za
2019-12-09 08:58:40 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XIV za
2019-12-09 09:05:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Sesja Nr XIV za
2019-12-19 08:37:03 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wycofaniem Projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Rewal Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:15:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:17:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:23:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:32:52 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:51:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal, w roku szkolnym 2019/2020 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:54:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:56:07 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” Sesja Nr XV za
2020-01-23 10:32:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVI za
2020-01-30 09:07:17 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:41:52 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rewal Sesja Nr XVII wstrzymał się
2020-01-30 09:45:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:49:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XVII za
2020-01-30 09:54:30 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:12:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:14:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:15:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-01-30 10:16:34 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na toaletę publiczną w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XVII za
2020-02-26 12:05:53 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:07:28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:33:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:39:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia: " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:43:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:46:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:48:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:50:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XVIII za
2020-02-26 12:53:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Sesja Nr XVIII za
2020-03-31 08:40:59 Głosowanie nad Projektem uchwały sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:42:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:44:24 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. Sesja Nr XIX za
2020-03-31 08:45:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2020 roku”. Sesja Nr XIX za
2020-04-29 10:09:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:27:01 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:37:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: odroczenia terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Rewal od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:53:11 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:59:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-05-20 09:25:25 Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:28:02 Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:29:53 Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXI za
2020-05-20 09:30:52 Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sesja Nr XXI za
2020-06-04 09:33:13 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:35:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:38:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:42:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:44:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej Sesja Nr XXII za
2020-06-04 09:47:00 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2020-2022 Sesja Nr XXII za
2020-06-04 10:02:32 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja Nr XXII za
2020-06-24 10:06:13 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki. Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:51:17 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie naruszenia prawa i pozbawienia opieki Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:55:12 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi w terminie miesiąca na zadane pytania. Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 10:58:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie akt sprawy, oraz wstrzymanie usług opiekuńczych Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:01:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną nr 727/2 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:03:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 727/3 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:05:31 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-06-24 11:08:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 410/5 położonej w obrębie Rewal 2 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXIII za
2020-07-10 10:39:06 Głosowanie nad Projektem uchwały sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXIV za
2020-07-10 10:42:17 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXIV za
2020-07-24 11:53:25 Głosowanie na Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:05:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2019rok Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:18:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2019 Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:26:38 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów. Sesja Nr XXV za
2020-08-24 09:34:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie pod obrady projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Sesja Nr XXVI za
2020-08-24 10:03:53 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Rewizyjnej Sesja Nr XXVI przeciw
2020-08-24 10:08:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal w roku szkolnym 2020/2021 Sesja Nr XXVI za
2020-09-04 12:17:00 Głosowanie nad Projektem uchwały zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:20:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:22:40 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 2 210 336,32 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltics etap IV Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:24:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:28:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:30:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:32:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 12:35:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXVII za
2020-09-04 11:47:16 Wycofanie z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 727/26 położonej w obrębie Rewal l oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXVII za
2020-09-29 09:45:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXVIII za
2020-09-29 09:51:22 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXVIII za
2020-10-15 09:45:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi i wskazania skarżącym właściwego organu Sesja Nr XXIX za
2020-10-15 09:49:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XXIX za
2020-10-29 10:21:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal za rok 2019 (zasady dysponowania środkami, wydatkowanie, weryfikacja wydatków) Sesja Nr XXX za
2020-10-29 10:24:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z kontroli kompleksowej działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za rok 2019. Sesja Nr XXX za
2020-11-30 09:15:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady Projektu Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:02:33 Głosowaniem nad Projektem Uchwały w sprawie wniosku o sprawdzenie zgodności z prawem działań Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:08:23 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:12:07 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:19:19 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:25:09 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:27:41 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/77/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:30:41 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:33:18 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/79/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:36:58 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:39:26 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:42:14 Głosowanie nad Projektem Uchwały uchylający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:44:12 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:46:50 Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:51:36 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok Sesja Nr XXXI za
2020-11-30 10:54:23 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Sesja Nr XXXI za
2020-12-17 09:15:47 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:17:15 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:18:38 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:19:46 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:20:40 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady Projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i Pobierowie Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 09:58:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:02:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:04:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:06:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:09:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:12:05 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:14:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:16:46 Głosowanie nad Projektem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:26:29 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:54:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 10:57:05 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:00:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i w Pobierowie Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:27:47 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXII za
2020-12-17 11:36:28 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXII za
2020-12-30 10:37:05 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:40:33 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rewal Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:42:52 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 10:53:11 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2020-12-30 11:00:22 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXIII za
2021-01-28 11:25:04 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 11:30:21 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”. Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 11:54:54 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.” Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 12:01:14 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej nieruchomości gminnych będących w dzierżawie, zajętych bezumownie oraz przeznaczonych do wydzierżawienia, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXIV za
2021-01-28 12:05:00 Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie ustalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na rok 2021. Sesja Nr XXXIV za
2021-02-25 09:13:07 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:14:32 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:16:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 09:17:09 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:00:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:06:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rewal i zwrotu części tej opłaty. Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:12:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:19:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:25:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:36:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody zawarcia kolejnej umowy lokalu użytkowego- Apteki w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXV za
2021-02-25 10:43:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Sesja Nr XXXV za
2021-03-30 09:22:22 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:12:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:15:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2021 roku” Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 10:17:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej kontroli dochodów, wydatków i umów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:14:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:22:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 91/13 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:24:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:27:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:28:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:30:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone ewidencyjnie nr 1082/1, 1082/2, 1082/6 oraz części działek nr 1082/3 i 1082/5 położonych w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:32:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:34:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:37:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXVI za
2021-03-30 11:39:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2025 Sesja Nr XXXVI za
2021-04-29 09:23:47 Głosowanie nad wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:31:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:35:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:37:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:39:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:41:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:43:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:46:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:48:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:51:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:56:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:59:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:01:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:03:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:07:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:10:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:12:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:14:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:15:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:17:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5, 558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:23:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:25:55 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII wstrzymał się
2021-04-29 09:35:03 Głosowanie nad unieważnieniem głosowania nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:39:10 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII za
2021-05-20 12:21:44 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:23:04 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę dróg w miejscowości Trzęsacz Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:50:49 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2021 Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:52:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk strzeżonych funkcjonujących na terenie Gminy Rewal. Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:54:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 607/2 położoną w Pobierowie Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:56:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 464/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 12:59:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 812/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:01:31 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 212/2 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:03:19 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 231/1 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:05:07 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 25/2 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:06:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 410 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:08:27 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 244/27 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:10:18 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na korzystanie z przystanków autobusowych w Rewalu i Niechorzu Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:13:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:14:42 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:18:17 Głosowanie nad Projektem uchwały rozpatrzenia skargi na działanie jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:23:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-05-20 13:26:37 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XXXVIII za
2021-06-29 12:21:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:32:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2020rok Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:36:06 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2020 Sesja Nr XL za
2021-07-27 10:52:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja Nr XLI za
2021-07-27 10:53:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XLI za
2021-07-27 10:55:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XLI za
2021-07-27 11:02:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XLI za