Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rewal

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Brzeziński

Andrzej Brzeziński

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 87, przynależność: KWW Dla Rewala

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-19 13:44:30 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal Sesja Nr III za
2018-12-19 14:17:14 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr III za
2018-12-19 14:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr III za
2019-02-28 14:59:00 Projekt Uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r. Sesja Nr V za
2019-02-28 15:01:26 Projekt Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:04:07 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Sesja Nr V za
2019-02-28 15:07:16 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:09:19 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:10:48 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:13:33 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:14:52 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-02-28 15:20:35 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 Sesja Nr V za
2019-02-28 15:23:03 Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 14:41:42 Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Sesja Nr V za
2019-02-28 15:17:42 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr V za
2019-05-16 14:01:28 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:03:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:06:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:08:28 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:21:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw. Sesja Nr VIII za
2019-05-16 14:26:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 464/1) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr VIII wstrzymał się
2019-05-16 14:28:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie (działka nr 549) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr VIII wstrzymał się
2019-05-16 14:31:16 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2019 Sesja Nr VIII za
2019-08-26 10:57:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:00:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:02:28 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:04:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:07:25 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:09:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:12:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Sesja Nr XI za
2019-08-26 11:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal. Sesja Nr XI wstrzymał się
2019-12-19 08:37:03 Głosowaniem nad zmianą porządku obrad i wycofaniem Projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Rewal Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:15:41 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:17:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:23:56 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:32:52 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:51:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal, w roku szkolnym 2019/2020 Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:54:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” Sesja Nr XV za
2019-12-19 09:56:07 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” Sesja Nr XV za
2020-01-23 10:32:05 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Sesja Nr XVI za
2020-04-29 10:09:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:27:01 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:37:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: odroczenia terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Rewal od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:53:11 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-04-29 10:59:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej Sesja Nr XX - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2020-07-24 11:53:25 Głosowanie na Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:05:39 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2019rok Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:18:36 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2019 Sesja Nr XXV za
2020-07-24 12:26:38 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów. Sesja Nr XXV za
2020-09-29 09:45:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 Sesja Nr XXVIII za
2020-09-29 09:51:22 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 Sesja Nr XXVIII za
2021-04-29 09:23:47 Głosowanie nad wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII wstrzymał się
2021-04-29 10:31:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:35:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:37:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:39:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:41:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:43:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:46:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:48:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:51:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:56:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 10:59:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:01:43 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:03:28 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1 Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:07:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:10:25 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:12:15 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:14:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:15:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 11:17:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5, 558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XXXVII wstrzymał się
2021-04-29 11:23:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII przeciw
2021-04-29 11:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:25:55 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:35:03 Głosowanie nad unieważnieniem głosowania nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Sesja Nr XXXVII za
2021-04-29 09:39:10 Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal Sesja Nr XXXVII za
2021-06-29 12:21:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:32:14 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2020rok Sesja Nr XL za
2021-06-29 12:36:06 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2020 Sesja Nr XL za
2021-10-28 11:45:53 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego Sesja Nr XLIII za
2021-10-28 11:49:24 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XLIII za
2021-10-28 11:51:09 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XLIII za
2021-10-28 11:53:32 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi ,,Firmy Leman,, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie na uchwałę nr XIV/97/19 Rady Gminy w Rewalu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Niechorze, w gminie Rewal, w części dotyczącej ustaleń dla działki nr 162, obręb 0007 Pogorzelica, gmina Rewal wraz z odpowiedzią na skargę Sesja Nr XLIII za
2021-11-29 10:10:16 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:12:08 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu użytkowego – Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:14:10 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 515/1 obręb Rewal 1 Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:15:47 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 413/2 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:18:28 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:22:19 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:24:26 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:25:59 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:28:57 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok Sesja Nr XLIV za
2021-11-29 10:31:06 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 Sesja Nr XLIV za
2021-12-30 11:03:23 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok. Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:04:31 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:27:31 Głosowanie nad projektem chwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Niechorze, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:29:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:31:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pobierowo, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:33:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pogorzelica, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:34:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pustkowo, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:36:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Rewal 1 i Rewal 2, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:38:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Trzęsacz, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:42:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/302/21 Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:45:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal na lata 2021 – 2032” Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:50:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 11:55:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal Sesja Nr XLVI wstrzymał się
2021-12-30 11:59:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Rewal Sesja Nr XLVI wstrzymał się
2021-12-30 12:02:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 12:07:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok. Sesja Nr XLVI za
2021-12-30 12:12:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie apelu do Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sesja Nr XLVI za
2022-01-27 11:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r” Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 11:55:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 11:57:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21 Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:00:03 Głosowanie nad projektem w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pustkowo Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:03:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Rewalu przy ul. Westerplatte, położonych na działkach oznaczonych ewidencyjnie Nr 406/2 i nr 133 obręb Rewal 1 Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:06:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 727/6 obręb Niechorze Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:08:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany części uchwały nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr XLVII za
2022-01-27 12:10:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr XLVII za
2022-02-28 11:23:35 Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem do porządku projektu uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 11:59:23 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych na okres do 15 października 2025 r Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:02:08 Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sesja Nr XLVIII wstrzymał się
2022-02-28 12:04:42 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Rewal Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:06:24 Głosowanie nad Projektem w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:08:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:09:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:13:17 Głosowanie nad uwagami nieuwzględnionymi w Projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XLVIII wstrzymał się
2022-02-28 12:14:50 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową Sesja Nr XLVIII za
2022-02-28 12:17:35 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy Sesja Nr XLVIII za
2022-03-31 12:07:13 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały o ustalenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:08:51 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały o ustalenie zasad parkowania na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:15:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rewal biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:18:34 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Sesja Nr XLIX wstrzymał się
2022-03-31 12:21:03 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2022 roku” Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:22:26 Głosowanie nad Projektem w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:24:21 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:26:02 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Rewal w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Sesja Nr XLIX za
2022-03-31 12:27:55 Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej Sesja Nr XLIX za
2022-04-28 12:07:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr L za
2022-04-28 12:09:15 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Sesja Nr L za
2022-04-28 12:10:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2022 Sesja Nr L za
2022-04-28 12:12:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 551/8 obręb Pobierowo Sesja Nr L za
2022-04-28 12:14:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie Nr 359 obręb Pobierowo Sesja Nr L za
2022-04-28 12:15:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie Nr 930/20 oraz Nr 930/21 obręb Pobierowo Sesja Nr L za
2022-04-28 12:21:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok Sesja Nr L za