Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rewal

Komisja Społeczno-Oświatowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Społeczno-Oświatowa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 1. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej i bezpieczeństwa.
 2. Współpraca z placówkami oświatowymi , kultury i sportu działającymi na terenie Gminy.
 3. Przyjmowanie propozycji z poszczególnych placówek pod kątem działalności: dydaktycznej, gospodarczej, organizacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.
 4. Ocena funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych.
 5. Kierowanie poszczególnych propozycji pod obrady sesji.
 6. Udział w realizacji reform oświatowych w Gminie, omawianie działalności poszczególnych szkół i przedszkoli.
 7. Wnioskowanie do Rady Gminy  o:
 1. poprawę warunków pracy oraz pomocy  pracownikom oświaty,
 2. realizację i finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów  poszczególnych placówek oświatowych,
 3. organizację dowozu dzieci do szkół,
 4. realizację inwestycji oświatowych.
 1. Współpraca z Pedagogami Szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży .
 2. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi – szukanie wspólnych rozwiązań.
 3. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty i Związkami Zawodowymi.
 4. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z działalnością kulturalną na terenie Gminy tj. :
 1. świetlic i muzeum,
 2. sezonowych obiektów kultury,
 3. prowadzenia działalności  kulturalnej z możliwością wykorzystania  istniejących obiektów.
 1. Opiniowanie spraw związanych z gospodarką lokalową .
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie wydatkowania środków na opiekę społeczną.
 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach wydatkowania środków na zadania w tym zakresie.
 4. Współpraca z lokalnymi działaczami kultury .
 5. Przyjmowanie i opiniowanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań z działalności i wydatkowania środków od  zakładów , jednostek , klubów zajmujących się sportem i turystyką .
 6. Współpraca z organizacjami krzewienia kultury fizycznej, sportu, turystyki.
 7. Pozyskiwanie inwestorów i sponsorów pod kątem inwestowania w  działalność kulturalno-rozrywkową oraz sportowo-rekreacyjną .
 8. Rozszerzanie działalności  uzdrowiskowej .
 9. Dbanie o dziedzictwo kulturowe , zabytki znajdujące się na terenie Gminy.
 10. Współpraca ze środowiskiem Kościoła , organizacjami kościelnymi .
 11. Opiniowanie spraw i wypracowywanie stanowiska w sprawach służby zdrowia i ekologii , analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego.
 12. Przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości, ładu i porządku, ochrony przeciwpożarowej, zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami  - współpraca w tym zakresie  z samorządami sąsiednimi.
 13. Współpraca z placówkami oświatowymi w sprawach propagowania tych idei wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i imprez tematycznych, współpraca w zakresie prewencji.
 14. Współpraca ze służbami realizującymi zadania w zakresie przestrzegania prawa                        i porządku publicznego, ochrony zdrowia i  środowiska: Policją , Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Gminną, Urzędem Morskim, Służbą Zdrowia, Służbą Sanitarną, Ochrony Wybrzeża , Leśną , Ochrony Środowiska i Drogową .
 15. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałaniu patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, działań mających na celu przeciwdziałaniu bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi, współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych.
 16. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie funkcjonowania oświaty , kultury i sportu w Gminie.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Cepek członek
Paweł Kaczor członek
Izabela Kogut członek
Joanna Lewicka 0przewodniczący
Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk członek
Marcin Ryczko członek
Małgorzata Witecka członek