Przejdź do treści

IV Sesja

Data posiedzenia
27-06-2024, godz. 11:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Rewal ; ul. Mickiewicza 19 ; 72-344 Rewal

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2. Przedstawienie porządku obrad
 • 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 • 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 • 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
 • 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2024 z dnia 20.05.2024 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Rewal oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania
 • 7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rewalu i nadania jej Statutu
 • 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzęsacz
 • 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Trzęsacz
 • 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej część działki nr 375/3 położonej w Niechorzu przy ul. Łąkowej 2
 • 11. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok
 • 12. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania
 • 13. Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok
  • 13a. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
  • 13b. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal z tytułu wykonania budżetu Gminy Rewal za rok 2023
  • 13c. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium
 • 14. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok
 • 15. Projekt uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
 • 16. Wolne wnioski i zapytania
 • 17. Zakończenie obrad